CHÙA ĐẠI TÒNG LÂM TAM BẢO SƠN

Info@RaoVatCanada.ca | 3 years ago

CHÙA ĐẠI TÒNG LÂM TAM BẢO SƠN

690 Chemin de la Rivière-Rouge, Harrington, QC J8G 2S7, Canada Directions

819-687-2183

819-687-2183

Khóa Tu Thiền Trúc Lâm mùa xuân 2016

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

Khóa Tu Thiền Trúc Lâm mùa xuân 2016

Khóa Tu Thiền Trúc Lâm - Toronto 25,26,27 Tháng 3, 2016

3133 Cawthra Rd, Mississauga L5A 2X4

Diệu Quế 905-956-2532 Nguyên Tâm 647-473-8899

647-473-8899

https://www.youtube.com/channel/UCscixAVb3DsX_FXDHYKSWmw/videos

Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Toronto

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Toronto và các vùng phụ cận<...

130 Bowles Dr., Ajax, On

647-403-0398

647-403-0398

Thánh Thất Cao Đài Kitchener - Waterloo

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

259 Courtland Ave. East, Kitchener, On, N2G 2V6

519-745-5881, 519-743-8996

519-745-5881

Thánh Thất Cao Đài Toronto

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

3585 Keele St. Unit 1, North York, On, M3J 3H5

416-917-4291

416-917-4291

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành Vung Nam Ontario

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

50 Trafford Crescent, Markham, On, L3R 7H7

416-833-9904

416-833-9904

www.tinlanhtoronto.com

HT Tin Lành VN Toronto

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

9 Boon Ave., Toronto, On, M6E 3Z2

416-658-1620

416-658-1620

HT Tin Lành VN Mississauga

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

1015 Alexandra Ave., Mississauga, On, L5P 1Z6

905-274-4636

905-274-4636

HT Tin Lành VN Hamilton

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

79 South Bend Rd. E., Hamilton, On, L9A 2B2

905-318-6154

905-318-6154

HT Tin Lành Windsor

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

3199 Lauzon Rd., Windsor, On, N8T 2Z7

519-977-8784

519-977-8784

HT Tin Lành London

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

310 Vesta Rd., London, On, N5X 2P6

519-204-6744

519-204-6744

HT Tin Lành Kitchener

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

45 Hazelglen Dr., Kitchener, On, N2M 2E2

519-741-9267

519-741-9267

HT Phúc Am Hamilton

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

1107 Main Street W, Hamilton, On, L8S 1B8

905-545-8078

905-545-8078

HT Tin Lành VN Broadview

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

415 Broadview Ave., Toronto, On, M4K 2M9

416-406-4674

416-406-4674

HT Tin Lành VN Brampton

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

905 Central Park Dr., Brampton, On, L6S 4E7

416-878-5077

416-878-5077

www.htbrampton.com

HT Tin Lành Cộng đồng VN GTA

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

650 McNicoll Ave., Toronto, On, M2H 2E1

416-285-7822

416-285-7822

HT Tin Lành Ân Điển

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

311 Wilson Heights Blvd., North York, On, M3H 2V3

416-827-6251

416-827-6251

HT Tin La2h Tình Thương Agape

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

300 Steeles Ave. East, Thornhill, On, L3T 1A7

416-833-9904

416-833-9904

www.tinlanhagape.com

Cộng đoàn Công Giáo Đức Mẹ La Vang - Mississauga

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

579 Hartfordshire Lane, Mississauga, On, L5B 2W9

905-275-0691

905-275-0691

Cộng đoàn Công Giáo VN Hamilton

Info@RaoVatCanada.ca | 4 years ago

644 Barton St. E., Hamilton, On, L8L 3A2

905-544-7011

905-544-7011